FICHIER GUITAR PRO v5.10Gب ├ŔýÝ ĐĐĐđ Asafov GermandĎ) d %TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P%x                                                                    +C├Ŕ˛Ó­Ó@;72-(     Cd                  ╬­ŃÓÝ@;72-( Cd                   Synth Default Others Tones ĐţŰţ ´­Ŕ´ňÔ@;72-( Cd                   ËńÓ­Ýűň W d                   P00@ 0@ P00@ 0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B00"01UUUUUU§? 0 D00D01@@0@B00"01UUUUUU§? 0 D00D01@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H00H01UUUUUU§?@0H00(01@ 0@H00H01UUUUUU§?@0H00(01@ 0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@(00(01@@0D00D01@@0@(00(01@@0D00D01@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D1@00`00H00H1 °?0 1@@0@D1@00`00H00H1 °?0 1@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B0 0B0 1 UUUUUU§?@0D0 0 B01@@0@B0 0B0 1 UUUUUU§?@0D0 0 B01@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D00B01UUUUUU§?@0D00D01@@0@D00B01UUUUUU§?@0D00D01@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H00H01@@0H00(01@ 0@H00H01@@0H00(01@ 0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H00H01UUUUUU§?@0P1@00@H00H01UUUUUU§?@0P1@00@@@ $` # &` * (h - + 2 $ ( 0 / - +@ B0 0H0 0 H00 `00H00 @ B0 0H0 0 H00 `00H00 @ B0 0H0 0 H00 `00H00 @ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H0 0 00001@0 0 0 0@H0 0 00001@0 0 0 0@H0 0 00001@0 0 0 0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@ D00`00H00P00H00@ D00`00H00P00H00@ D00`00H00P00H00@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@P00D00D1@000 0@P00D00D1@000 0@P00D00D1@000 0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B01°?@1°?1@@0H01°?@1°?1@@0@B01°?@1°?1@@0H01°?@1°?1@@0@B01°?@1°?1@@0H01°?@1°?1@@0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D01°?@0B00H1@0000@D01°?@0B00H1@0000@D01°?@0B00H1@0000@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H1 UUUUUU§?00 0 P0 1@@0 B01@@0 @H1 UUUUUU§?00 0 P0 1@@0 B01@@0 @H1 UUUUUU§?00 0 P0 1@@0 B01@@0 @ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B1 @000D00H1@0000@B1 @000D00H1@0000@B1 @000D00H1@0000@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B1 UUUUUU§?000D01@@0B01@@0@B1 UUUUUU§?000D01@@0B01@@0@B1 UUUUUU§?000D01@@0B01@@0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D1@000D00H1@00@D1@000D00H1@00@D1@000D00H1@00@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D00H01@@0H00(01UUUUUU§? 0@D00H01@@0H00(01UUUUUU§? 0@D00H01@@0H00(01UUUUUU§? 0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H00H00H00P1°?01@@0@H00H00H00P1°?01@@0@H00H00H00P1°?01@@0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B00"01UUUUUU§? 0 D00D01@@0@B00"01UUUUUU§? 0 D00D01@@0@B00"01UUUUUU§? 0 D00D01@@0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H00H01UUUUUU§?@0H00(01@ 0@H00H01UUUUUU§?@0H00(01@ 0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@(00(01@@0D00D01@@0@(00(01@@0D00D01@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D1@00`00H00H1 °?0 1@@0@D1@00`00H00H1 °?0 1@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B0 0B0 1 UUUUUU§?@0D0 0 B01@@0@B0 0B0 1 UUUUUU§?@0D0 0 B01@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D00B01UUUUUU§?@0D00D01@@0@D00B01UUUUUU§?@0D00D01@@0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H00H01@@0H00(01@ 0@H00H01@@0H00(01@ 0@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H00H01UUUUUU§?@0P1@00@H00H01UUUUUU§?@0P1@00@@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@ B0 0H0 0 H00 `00H00 @ B0 0H0 0 H00 `00H00 @ B0 0H0 0 H00 `00H00 @ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H0 0 00001@0 0 0 0@H0 0 00001@0 0 0 0@H0 0 00001@0 0 0 0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@ D00`00H00P00H00@ D00`00H00P00H00@ D00`00H00P00H00@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@P00D00D1@000 0@P00D00D1@000 0@P00D00D1@000 0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B01°?@1°?1@@0H01°?@1°?1@@0@B01°?@1°?1@@0H01°?@1°?1@@0@B01°?@1°?1@@0H01°?@1°?1@@0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D01°?@0B00H1@0000@D01°?@0B00H1@0000@D01°?@0B00H1@0000@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@H1 UUUUUU§?00 0 P0 1@@0 B01@@0 @H1 UUUUUU§?00 0 P0 1@@0 B01@@0 @H1 UUUUUU§?00 0 P0 1@@0 B01@@0 @ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B1 @000D00H1@0000@B1 @000D00H1@0000@B1 @000D00H1@0000@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@B1 UUUUUU§?000D01@@0B01@@0@B1 UUUUUU§?000D01@@0B01@@0@B1 UUUUUU§?000D01@@0B01@@0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D1@000D00H1@00@D1@000D00H1@00@D1@000D00H1@00@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@D00H01@@0H00(01UUUUUU§? 0@D00H01@@0H00(01UUUUUU§? 0@D00H01@@0H00(01UUUUUU§? 0@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@ H00B00B00@ H00B00B00@ H00B00B00@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@ B00@ ń@@ B00@ ń@@ B00@ ń@@ J . # , #4,4," (4,4,4, #4, #4,4," (4,4,4,@@@@@@@@@