FICHIER GUITAR PRO v4.06Wieder mal nen Tag verschenkt B÷hse OnkelzWir ham noch lange nicht genug GoD Viruzz@ A A                              ?cIntro  Strophe  Refrain  Zwischenspiel  Strophe  Refrain  Solo  Refrain  Refrain  Outro  Sologitarreitarre@;72-(     Begleitgitarree@;72-( Gesang@;72-( A @(dd<d@■@■ ( @ @ @(<@ Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ @@(<@ ( @ @ @@ G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■@(@@(@ @(@ Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @■ @(<@ @(<@ @@(<@(-< ( C            |   |   |   |   |   |   |   |   @■ @ @(<@ @(Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ @@ @(-< ( @ @ @(<@ G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■@ @ @(@ @ @  Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @■ @(<@ @(<@ @@*<@ ( C            |   |   |   |   |   |   |   |   @ @ @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~     "  @ @■G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~      A @■ Am            |   |   |   |   |   |   |   |      @    @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~    A @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~         @■G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~     "   @■ Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @   " @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~    "@ A @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~       @ "@■G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~      "   " @■ Am            |   |   |   |   |   |   |   |      @   @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~      "  @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0 @ @ @ @ @"G        ~   ~    @ @"0 @  @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0  @ @ @ @ @ @ @ G        ~   ~    @ @  0 A @ ( @ @ @ Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ @ @ @ ( @"@ @ @ G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ @ @ @(@ @ @(@ @ @ Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @■@(<@ @@(<@ ( Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   A @ @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~        "@■G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~      "0 0 0 0 0"" @■ Am            |   |   |   |   |   |   |   |      @   @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~    "A0 0 @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ` 0""@■G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   0 0 0""0 0 0 ` 0""@■ Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @0 0 0 0""  @■Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~    A  @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0 @ @ @ @ @"G        ~   ~    @ @"0 @  @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0 @ @ @ @ G        ~   ~    @ 0 A  Em           (@  (@ Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ Gm          (@  @ @"G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■  Am             @ @ @(@@ @ @ @(@@ @  Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @■Cm              *@  (@"C            |   |   |   |   |   |   |   |   @■ CEm         `! ! `! ! `  `  `  `  @@( dd<d@  Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ Em            ( dd<d   ( @ @  (dd<dEm         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ Gm          @  @ @   @ @  G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■  Am             (dd<d        (dd<d Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @■Em          (dd<dE  KlaviersoloEm         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0 @ @ @ @ @"G        ~   ~    @ @"0 @  @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0  @ @ @ @ @ @ @ G        ~   ~    @ @  0 @ @ @" @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0 @ @ @ @ @"G        ~   ~    @ @"0 @  @  @  @ @    F     ~     C#               @@` ` `""` ` 0 0  @ @ @ @ @ @ @ G        ~   ~    @ @  0 @ @ (  (  @( Em         ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■ (  (@ @ G        ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @■  (   ( @ (dd<d Am            |   |   |   |   |   |   |   |   @■  @" Em         @~   @  @■@  @   @"@ @■