FICHIER GUITAR PRO v4.06$ Sambanegro Ebony SambaLuiz Bonfa & Maria Toledo"!eforsyth (rforsyth@adelphia.net)                                ,CTrack 1@;72-(H 0  0** H 0  0** H 0  0** H 0  0** x  0 H 0 0  p  t  p  p  x   `  t  0  p  p""" r   `  t  0  p  t  p  p  x  0 0  0 @0 8  0 0 0 4  p  p  r  0 B 0"" p  r  0  0  r   `  r  0  p  t  p  p  <    "   p  r  p  p  t  0 D 0 p  t  0   8  p  p  :   " "":    ""       :   "r  @    @ @ :  <   p"""t  @""  " """  $         :   *    <  @ <    $  r    0  0 j   ( 8  r  r  r  t  0  p  p  p  H `  ` ` H `  ` `  p  ` ` ~